PRIVAATSUSPOLIITIKA

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Privaatsuspoliitika:

selgitab kuidas TaskUs OÜ kogub, kasutab ja kaitseb kasutajate isikuandmeid

– annab ülevaate, milliseid meetmeid TaskUs OÜ rakendab, et tagada isikuandmete turvalisus;

selgitab kasutajale, millised on tema õigused isikuandmete töötlemisel ja kuidas oma õiguseid kasutada.

 

 1. ÜLDIST

 

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on TaskUs OÜ (edaspidi ka TaskUs) (registrikood: 14624572), aadress: Joa tn 2/1-1, 10127 Tallinn.

Isikuandmete töötlemisel järgib TaskUs Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu kehtivaid õigusakte.

TaskUs kasutab kogutud isikuandmeid vaid eesmärkideks, millisteks andmed on kogutud ning nende eesmärkide täitmiseks vajalikus ulatuses. Isikuandmete töötlemise eesmärke on tutvustatud käesoleva Privaatsuspoliitika 4. peatükis.

TaskUs OÜl on õigus igal ajal muuta Privaatsuspoliitikat kooskõlas isikuandmete kaitse nõuetega. Kui TaskUs OÜ on Privaatsuspoliitikasse sisse viinud muudatusi, tehakse uuendatud Privaatsuspoliitika avalikuks ettevõtte veebilehel ja app-is.

Hoiustamise eesmärgil võib TaskUs OÜ kogutud isikuandmeid edastada Euroopa Majanduspiirkonnast välja.

 

 

 2. MILLISEID ISIKUANDMEID TASKUS KOGUB

 

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta.

TaskUs OÜ kogub järgnevaid isikuandmeid:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • kasutajanimi;
 • isikukood;
 • vanus/sünniaeg;
 • e-posti aadress;
 • tellitud teenuste ja toodete info;
 • akrediteeringud/sertifikaadid;
 • tööde teostamise aadress;
 • lisateenused;
 • seadmed, millega platvormi kasutatakse;
 • IP-aadress;
 • makseinfo;
 • asukohaandmed;
 • sõnumisisu;
 • videopilt;

 

TaskUs OÜ eesmärgiks ei ole koguda eriliigilisi isikuandmeid*, kuid need võivad meile teatavaks saada juhuslikult, näiteks kliendisuhtluse raames meile saabunud kirja või telefonikõne kaudu siis, kui klient need meile avaldab.

 

 3. ISIKUANDMETE ALLIKAD

 

Kogutud isikuandmete allikad:

 • platvormi kasutamine;
 • kliendi esitatud andmed;
 • kliendi üles laetud andmed;
 • teenuste kasutamine;
 • riiklikud registrid;
 • andmesubjekti Google ja Facebook kontod.

 

4. ISIKUANDMETE KOGUMISE JA TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

 

TaskUs OÜ kogub ja töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • kasutajate** registreerimiseks platvormil ning nende isikusamasuse tuvastamiseks;
 • teenuse saajate poolt esitatud tellimuste haldamiseks;
 • teenuse pakkujatega lepingute sõlmimiseks;
 • maksete tegemiseks ja arvete haldamiseks;
 • kasutajate vertifitseerimiseks;
 • ettevõtte arenduseks vajalike arendustööde läbiviimiseks;
 • kasutajate vaheliste vaidluste vahendamiseks;
 • vajadusel teenuse pakkujate akrediteeringute/sertifikaatide kontrollimiseks;
 • kasutajate poolt platvormi kasutajatingimuste rikkumiste menetlemiseks;
 • kasutajakontode sulgemiseks;
 • tööde tellijate käitumisharjumuste jälgimiseks (sh profileerimiseks);
 • tööde teostajate poolt sooritatud tööde kvaliteedi jälgimiseks;
 • kasutajate platvormi kasutusharjumuste jälgimiseks (sh profileerimiseks);
 • meeldetuletuste edastamiseks;
 • turundusmaterjalide edastamiseks;
 • isiku nõusolekul kasutab platvorm Google ja Facebooki kontol olevat põhiteavet (ees- ja perekonnanimi, sünnikuupäev ja e-posti aadress), et hõlbustada platvormi kasutamist.

 

5. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS

 

TaskUs OÜ töötleb isikuandmeid vaid siis, kui ettevõttel on andmete töötlemiseks õiguslik alus.

TaskUs OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

 • isiku nõusolekul – Google ja Facebook andmete töötlemine, uudiskirjade edastamiseks;
 • seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks – TaskUs seaduslik kohustus isikuandmeid säilitada;
 • lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks – konto loomiseks vajalikud andmed;
 • lepingu täitmiseks – teenuse jätkuvaks pakkumiseks;
 • õigustatud huvi korras – akrediteeringute ja sertifikaatide kontrollimiseks;
 • avaliku korra tagamiseks – ebasündsate kuulutuste monitooring.

 

6. ISIKUANDMETE VASTUVÕTJAD

 

TaskUs OÜ edastab kasutajate isikuandmeid järgmistele vastuvõtjate kategooriatele:

 • tarkvaraarendajatele;
 • raamatupidamisteenuse pakkujale;
 • turundusspetsialistidele;
 • pilvemajutusteenuse pakkujale;
 • tellimuste esitamisel ja vastuvõtmisel on isikuandmete vastuvõtjad ka teenuse saajad ja teenuse pakkujad;
 • makseteenuse osutaja;
 • klienditugi;
 • juhtkonnale andmekaitsealaste probleemide lahendamiseks.

 

7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS

 

Tagamaks kõikide TaskUs OÜ poolt töödeldavate isikuandmete turvalisus, on TaskUs OÜ kasutusele võtnud mõistlikud tehnoloogilised ja organisatsioonilised meetmed.

TaskUs OÜ on teinud kõik mõistliku, et kasutusel olevad infosüsteemid, muud tehnoloogiad ja organisatsioonisisesed töösüsteemid on üles ehitatud järgides asja- ja ajakohaseid turvameetmeid, mis on vajalikud isikuandmete turvaliseks töötlemiseks.

Isikuandmete edastamine koostööpartneritele toimub vaid lepingu alusel või õigusaktides ettenähtud korras.

 

 

8. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

 

TaskUs säilitab Teie isikuandmeid nii kaua, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, mille alusel need andmed koguti või kuni oleme selleks kohustatud vastavalt seadustele.

 

Isikuandmete säilitamisel järgib TaskUs järgmisi säilitamistähtaegu:

 • Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks kogutud andmeid säilitame seni, kuni neid on vaja seoses lepingu täitmisega lepingu kehtivuse jooksul ning pärast seda seni, kuni meie lepingulisest suhtest võib veel nõudeid tekkida, üldiselt kuni 1 aastat pärast lepingu lõppemist.
 • Raamatupidamise algdokumente säilitame 7 aastat.
 • Veebilehtede kaudu tehtud päringute kaudu saadud isikuandmeid säilitame 1 aasta.
 • Küpsiste kaudu saadud teavet säilitame kuni 2 aastat.
 • Nõusoleku alusel kogutud andmeid säilitame üldiselt kuni nõusoleku tagasivõtmiseni või nõusoleku küsimise käigus täpsustatud ajavahemiku jooksul.
 • Tööle kandideerinud, kuid valituks mitteosutunud isiku andmeid säilitame 1 aasta.

 

Säilitamistähtaja möödumisel kustutatakse jäädavalt kõik koopiad vastavatest isikuandmetest arvutitsüsteemidest ning vastavaid isikuandmeid sisaldavad elektroonilised dokumendid ja hävitatakse isikuandmeid sisaldavad paberdokumendid või muudetakse dokumendid anonüümseks.

 

9. ISIKUANDMETEGA SEOTUD ÕIGUSED

 

Isikutel on õigus:

 • saada TaskUs OÜlt kinnitus, et tema isikuandmeid töödeldakse;
 • tutvuda enda TaskUs OÜ poolt töödeldavate isikuandmetega;
 • saada teavet isikuandmete töötlemise eesmärkide kohta;
 • saada teavet isikuandmete vastuvõtjate või vastuvõtjate kategooriate kohta;
 • saada teavet isikuandmete säilitamise ajavahemiku või ajavahemiku määramiseks kasutatavate kriteeriumite kohta;
 • võtta tagasi enda isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek;
 • teha parandusi enda isikuandmete kohta TaskUs rakenduses;
 • taotleda enda isikuandmete kustutamist;
 • taotleda enda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • taotleda enda isikuandmete ülekandmist teisele vastutavale töötlejale;
 • esitada vastuväiteid enda isikuandmete töötlemisele;
 • saada teavet profiilianalüüsi tegemise, kasutatava loogika ja selle kohta, milline on sellise töötlemise tähtsus ja prognoositavad tagajärjed;
 • isikul on seoses isikuandmete töötlemisega õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole

 

TaskUs poole pöördumisel, vastatakse Teile ühe kuu jooksul alates avalduse saamisest.

 

Andmekaitse Inspektsiooni kontaktid:

Tatari 39, 10134 Tallinn;

+372 625 41 35

info@aki.ee

 

Selleks, et isik saaks enda isikuandmete seotud õiguseid rakendada, tuleb isikul pöörduda TaskUs OÜ andmekaitseametniku poole e-kirja teel (andmekaitseametniku kohta täpsemalt 9. peatükis).

 

10. ANDMEKAITSEAMETNIK

 

TaskUs OÜ platvormi kasutajal on igal ajal õigus pöörduda ettevõtte andmekaitseametniku poole mistahes küsimusega, mis on seotud tema isikuandmete töötlemisega.

TaskUs OÜ andmekaitseametnik kinnitab isiku pöördumise ja/või taotluse kättesaamist seitsme (7) tööpäeva jooksul pärast e-kirja saamist.

Isikute pöördumistele/taotlustele annab andmekaitseametnik sisulise vastuse 30 päeva jooksul alates pöördumise/taotluse saamisest.

 

Andmekaitseametniku kontaktid:

Rita Ratušnaja

e-post: rita.ratushnaja@taskus.ee

kontakttelefon: +372 512 4858

 

* rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilised andmed, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad biomeetrilised andmed, terviseandmed või andmed füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta

** kõik TaskUs platvormil registreeritud tööde teostajad ja tööde tellijad

 

KÜPSISTE KASUTAMISE TEAVITUS

 

Meie Privaatsuspoliitika selgitab isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamisega soetud põhimõtteid. Küpsiste kasutamise poliitika selgitab, kuidas TaskUs ja meie koostööpartnerid kasutavad küpsiseid.

 

Mis on küpsised?

 

Küpsised on väikesed andmekogud, mis on salvestatud tekstifailidena ja mis on salvestatud Teie arvutisse või seadmesse. Küpsiseid kasutatakse erinevateks otstarveteks, näiteks et „mäletada” Teid ja Teie eelistusi ühe külastuse („seansiküpsise” kaudu) või mitme korduva külastuse puhul (kasutades „püsivat küpsist”). Küpsised tagavad külastajatele järjepideva ja kasutajasõbraliku kogemuse ning täidavad olulisi funktsioone kasutajate registreerimisel ja sisse logimisel. Küpsiste funktsioone võivad määrata Teie külastatav veebisait või rakendus (mida nimetatakse esimese osapoole küpsisteks) või kolmandad osapooled , näiteks need, kes pakuvad veebisaidil reklaami- või analüütilisi teenuseid („kolmanda osapoole küpsised”).

 

Kuidas meie kasutame küpsiseid?

 

Kasutame küpsiseid mitmesugustel eesmärkidel. Mõned küpsised on tehnilistel põhjustel vajalikud; mõned võimaldavad pakkuda külastajatele kui ka registreeritud kasutajatele personaalset kogemust ja mõned võimaldavad kuvada reklaami valitud kolmandate osapoolte võrkudest. Mõned neist küpsistest toimivad lehekülje või rakenduse laadimise ajal või siis, kui külastaja teeb mõne konkreetse toimingu (näiteks klõpsates postitusel olevat „meeldib“ või „jälgi“ nuppu).

 

Paljud meie kasutatavad küpsised aktiveeruvad ainult siis, kui olete registreeritud kasutaja (näiteks, et Te ei pea iga kord sisse logima), teised toimivad iga kord, kui kasutate meie rakendust, olenemata sellest, kas Teil on konto.

 

Küpsiste tüübid

 

Alljärgnev tabel aitab mõista, milliseid küpsiseid me kasutame ning miks need on vajalikud teenuse osutamisel.

 

Küpsiste kategooriad Mis eesmärkideks me neid kasutame
Hädavajalikud Need küpsised on meie teenuste jaoks vajalikud põhifunktsioonide täitmiseks. Nende hulka kuuluvad küpsised, mis on vajalikud selleks, et registreeritud kasutajad saaksid ennast lihtsalt ja kiirelt autentida ning teostada kontoga seotud funktsioone.
Funktsionaalsus Neid küpsiseid kasutatakse kasutajate seatud eelistuste salvestamiseks, näiteks konto nimi, keel ja asukoht.
Turvalisus Kasutame neid küpsiseid võimalike turvariskide tuvastamiseks ja vältimiseks.
Analüütika ja tulemuslikkus Tulemuslikkuse küpsised koguvad teavet selle kohta, kuidas kasutajad meie rakendusega suhtlevad, sealhulgas millised funktsioone on kasutatud kõige enam, samuti muud analüütilised andmed. Me kasutame neid andmeid, et parandada meie rakenduse toimimist.
Turundus Neid küpsiseid kasutatakse asjakohaste reklaamide kuvamiseks külastajatele, kes kasutavad meie rakendust või külastavad meie poolt pakutavaid veebilehti, samuti annavad teavet esitatud reklaamide tõhususest. Nad jälgivad selliseid üksikasju nagu unikaalsete külastajate arv, konkreetsete reklaamide kuvamise kordade arv ja reklaamide klikkide arv. Neid kasutatakse ka kasutajaprofiilide loomiseks, sealhulgas reklaamide näitamiseks teenuste põhjal, mida olete kasutanud, või toiminguid, mida olete võtnud meie (ja teiste) rakenduses ja veebilehtedel.
Kolmandate osapoolte küpsised Kasutame rakenduse külastajate kogemuste parandamiseks erinevaid kolmandate osapoolte rakendusi ja teenuseid. Nende hulka kuuluvad platvormid, nagu Facebook ja Google. Selle tulemusena võivad ka kolmandad osapooled määrata küpsiseid ja kasutada neid Teie online-tegevuse jälgimiseks. Meil pole otsest kontrolli nende küpsiste poolt kogutud teabe üle.

 

Kolmandate osapoolte küpsised

 

Meie rakenduses näitame ka kolmandate osapoolte reklaame.

Reklaamide vahendamiseks kasutame küpsiseid. Reklaamiküpsised võimaldavad meil ja meie partneritel (kolmandate osapoolte) reklaame esitada isikupärasemalt.

Allpool on meie partnerite nimekiri koos teabega küpsiste kohta, mida iga partner kasutab.

 

Küpsiste andmetöötlus

 

Selleks, et paremini mõista, kuidas meie platvormi kasutatakse, jälgime küpsistega teatud kasutajate tegevusi, mis toimuvad meie rakenduses, sealhulgas tellimuste vaatamises ja klikkides mis tahes linkidel, mida kasutatakse rakenduse haldamisel.

 

Andmetöötlus on seotud Teie kontodega ja seda haldab ning kasutab ainult TaskUs. Üldiselt salvestame iga kasutaja kohta järgmised andmed: IP-aadress, kasutajatunnus ning kasutajanimi, URL viide, sündmuse ajaline tempel, keel ja riigikood.

 

Me kasutame seda teavet oma teenuse parandamiseks, Teile turunduse asjakohasemaks muutmiseks, Teie kogemuste isikupärastamiseks ja muudel eesmärkidel, mida on kirjeldatud meie privaatsuspoliitikas.

 

Võite küpsistest oma kasutaja seadete kaudu loobuda. Seda tehes ei kogu me kasutaja teavet analüütilise sündmuste või toimingute kohta, mis toimuvad pärast loobumist. Tähelepanu tuleb pöörata asjaolule, et loobumine ei blokeeri meie jälgitavate toimingute funktsionaalsust – näiteks kui esitate rakenduses tellimuse, on salvestab meie süsteem endiselt selle kohta andmeid.

TaskUs platvormi rakenduse seadmetes näete küpsiste nõusoleku lahtrit, mis küsib teie nõusolekut küpsiste seadmiseks Teie seadmesse. Me ei määra ega luba kolmandatel osapooltel seadistada TaskUs rakenduses kasutada küpsiseid, mis koguvad Teie isiklikke andmeid enne nõusoleku andmist. Küsime Teie nõusolekut konto loomisel, Teil on võimalik oma eelistusi muuta platvormi seadmetes.

 

Kui Teil on küpsiste kasutamise kohta küsimusi, leiate meie kontaktandmed Privaatsuspoliitikast.

 

Kasutuselolevad küpsised

 

Järgnevalt toome välja küpsised, mis TaskUs oma rakenduses kasutab ning selgitame miks nende küpsiste eesmärke.

 

Cookie Type Objective
Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn Kolmanda osapoole küpsis
TaskUs veebilehe kaudu on võimalik jagada ja lugeda sisu sotsiaalmeedias ning kasutada muid sotsiaalmeedia teenuseid, mida pakuvad kolmandad osapooled. Need sotsiaalmeedia teenuste pakkujad võivad Teie seadmesse salvestada küpsiseid läbi TaskUs veebilehe, kui Te olete nende lehekülgedele juba sisse loginud või kasutate neid läbi TaskUs veebilehe.
Google Analytics Kolmanda osapoole küpsis Google Analytics kasutab küpsiseid, et saada teada, millal Te veebilehte esmakordselt külastasite, kui tihti Te veebilehte külastate ning kui kaua Te veebilehel viibite. Nende küpsiste salvestavat teavet näevad ainult TaskUs ja Google asjakohased töötajad ning see teave ei sisalda konfidentsiaalset informatsiooni ega isikuandmeid. Kasutame Google Analytics küpsiseid ka meie veebilehe toimivuse jälgimiseks.
[AdvertCookie, ChosenSite, CountryRedirectCheckIsDone, newsletterPoppedUp, acceptedCookies, [Website]_AnonymousUserCurrency] Funktsionaalne Need küpsised jätavad meelde Teie valikud ja eelistused ning teavitused, mida Te olete juba näinud.
[ak_bmsc, TS01a19d95] Funktsionaalne Need küpsised kaitsevad meie veebilehte pahavara eest.

 

TaskUs veebileht sisaldab linke TaskUs avalikele sotsiaalmeedia kanalitele ning kolmandate osapoolte veebilehtedele. TaskUs ei vastuta kolmandate osapoolte veebilehtede sisu ega turvalisuse eest, selle eest vastutavad täielikult nende veebilehtede omanikud. Kui külastate mistahes kolmandate osapoolte veebilehti või sotsiaalmeedia lehekülgi, soovitame tutvuda ka nende privaatsustingimustega.

Kui postitate sõnumeid, pilte või kommentaare TaskUs avalikele sotsiaalmeedia lehekülgedele, pidage meeles, et avalikes sotsiaalmeedia kanalites olevat teavet näeb iga selle kanali kasutaja ja külastaja. Ärge jagage sotsiaalmeedias andmeid, mida Te ei soovi avalikkusele teatavaks teha!