Üldised Kasutustingimused

Upon using services, TASKUS OÜ General Terms and Conditions enter into force.

1.Üldist

 

Käesolevad üldised kasutustingimused reguleerivad teenuseid, mida osutab oma platvormil TaskUs OÜ, registrikood 14624572, aadress Joa tn 2/1-1, 10127Tallinn, Eesti (edaspidi: TaskUs). 

Pakutavate teenuste vahenduskeskkonda ja TaskUs rakendust nimetatakse edaspidi platvormiks. 

Platvormi pakutakse sellisena nagu see on (as is), andmata mingeid otseseid ega kaudseid kinnitusi, mh kinnitusi turustatavuse, teatud otstarbeks sobivuse ja rikkumise puudumise kohta.  

Enne platvormi kasutamist, peate Te nõustuma, et olete läbi lugenud ja tutvunud TaskUs kasutustingimuste ja privaatsuspoliitikaga.

Privaatsuspoliitika on kättesaadav www.taskus.ee

Platvormi kasutamist loetakse kõigi nende kasutustingimustega nõustumiseks ja kinnituseks, et olete vähemalt 16-aastane ja/või äriühingu seaduslik esindaja ja Teil on õigus äriühingu nimel lepingut sõlmida. Kinnitate, et alla 18-aastasena on Teil seadusliku esindaja kirjalik nõusolek, mille TaskUs nõudel esitate koheselt. Kirjalikku nõusolekut asendab TaskUs rakenduses vanema nõusoleku andmise välja täitmine. 

Kui Te ei nõustu meie kasutustingimustes sätestatuga, siis ei ole Teil õigust platvormi kasutada.

Kasutustingimusi võidakse igal ajal muuta ja see jõustub platvormil avaldamise hetkel. Kasutustingimuste muutumise korral teavitatakse  Teid sellest platvormi vahendusel. Platvormi kasutamine pärast muudatuste avaldamist tähendab, et nõustute sisse viidud muudatustega. 

 

2. Mõisted

 

 • Platvorm– vahenduskeskkond ja rakendus, mille abil vahendatakse tellimusi üksikisikutele ja/või äriühingutele, kes soovivad teenuseid osutada ja/või teenuseid saada.
 • Teenusepakkujad/Tegijad– äriühingud ja/või üksikisikud, kes soovivad läbi TaskUs platvormi teenuseid osutada.
 • Teenuse saajad – äriühingud ja/või üksikisikud, kes soovivad läbi TaskUs platvormi leida sobivaid teenusepakkujaid.
 • Kasutajad – kõik isikud, kes kasutavad TaskUs platvormi.
 • Tellimus– teenuse saajate taotletud teenused.
 • Platvormi keskkond– profiilid, e-posti süsteemid, blogid, teadete tahvlid, rakendused, töökuulutused, vestlusalad, uudisrühmad, foorumid, kogukonnad ja/või muud sõnumi- või suhtlusvõimalused, mis võimaldavad kasutajatel suhelda teiste kasutajatega.
 • Kasutajakontod – TaskUs platvormi kasutamiseks peavad kõik kasutajad looma isiksustatud konto, läbi mille on võimalik tellimusi osutada või neid saada.
 • Tarbija– TaskUs platvormi kasutav teenuse saaja (füüsiline isik), kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega.  

3.Konto tüübid

TaskUs platvormil kasutajaks registreerides luuakse kasutajale vaikimisi teenuse saaja kasutajakonto. Kasutajal on võimalik sama kasutajanime ja parooliga luua ka teenusepakkuja konto. 

 

4.Kasutaja konto avalikustamine TaskUs platvormil

 

Teenusepakkuja konto avaldatakse TaskUs platvormil konto loomisest alates. Teenusepakkujate kontod on avalikud ning kõigile TaskUs platvormi kasutajatele kättesaadavad.  

Teenuse saaja konto on teistele platvormi kasutajatele nähtav vaid teenuse saaja poolt sisestatud aktiivse tellimuse juures. Kui teenuse saajal puudub TaskUs platvormil aktiivne tellimus, siis tema kasutajat platvormil teistele kasutajatele ei kuvata.  

Teenusepakkuja konto kasutaja saab enda konto seadistada selliselt, et konto on teistele platvormi kasutajatele nähtav alaliselt (platvormilt väljalogimist ei toimu). 

 

5.Kasutajate tuvastamine

 

TaskUs võib kontrollida kasutajakontol olevate andmete õigsust ning teha päringuid avalikest registritest, et veenduda kasutaja võimes ja kohasuses TaskUs tellimusi pakkuda või saada. 

 

6.Konto, salasõna, turvalisus ja uudiskirjad 

 

6.1. Füüsilisest isikust kasutaja kontot võib kasutada vaid kasutajakonto registreerinud isik. Juriidilise isiku kasutajakontot võivad kasutada selle juriidilise isiku esindajad.

6.2. Kasutajad peavad tagama enda platvormile juurdepääsuks antud salasõna ja kontonumbri konfidentsiaalsuse. 

6.3. Kasutajad on ainuvastutavad kõigi toimingute eest, mis tehakse tema salasõna ja konto abil, TaskUs-el ei kanna sellest tulenevat vastutust. 

6.4. Kui kasutaja kahtlustab, et volitusteta isik võib kasutada tema salasõna või kontot, või kahtlustab muude turvameetmete rikkumist, peab ta viivitamata teavitama TaskUs-t volitamata kasutamisest teada saamisest. Kasutaja edastab teavituse TaskUs-le läbi platvormil ettenähtud teavitussüsteemi. 

6.5. TaskUs võib edastada kasutajatele uudiskirju ja pakkumisi seoses TaskUs platvormi kasutamise, uute teenuste ja tingimuste tulekuga või muude tehniliste muudatuste esinemisega. Kasutajatel on õigus uudiskirjade saatmist piirata. Vastav teave on kättesaadav privaatsuspoliitikas.

 

7. Kasutajate teave 

 

7.1.Kasutajate teave on teave ja materjalid, millised sisestatakse platvormil või tehakse teatavaks teistele platvormi kasutajatele seoses platvormil registreerimise ja platvormi kasutamisega, mh platvormi keskkonda postitatud või kasutamiseks edastatud teave. 

Kasutajad vastutavad ainuisikuliselt oma teabe eest ja TaskUs on kasutajate teabe suhtes pelgalt passiivne jagamise ja avaldamise kanal.  

7.2.Kasutajad kohustuvad TaskUs-le mitte esitama vale või eksitavat teavet oma identiteedi või asukoha, äriühingu, oskuste või osutatavate teenuste kohta. Kasutajatel on kohustus vale või ebatäpne teave koheselt parandada või eemaldada. Kasutajad vastutavad vale või eksitava teabe esitamisel kõikide kahjude ja kulutuste eest, mis võivad sellise teabe avalikustamise tulemusena tekkida.

7.3.Kasutajad kinnitavad TaskUs-le, et teave:

 • ei ole vale, ebatäpne, puudulik ega eksitav;
 • ei ole pettus;
 • ei riku kolmanda isiku autoriõigusi, patenti, kaubamärki, ärisaladust ega muid varalisi õigusi;
 • ei riku ühtki seadust, määrust ega muud õigusakti (mh neid, mis reguleerivad ekspordikontrolli, tarbijakaitset, ebaausat konkurentsi, diskrimineerimiskeeldu ja eksitavat reklaami); ja
 • ei too kaasa TaskUs-le vastutust ega jäta TaskUs-t (tervikuna ega osaliselt) ilma tema internetiteenuse pakkuja või muude partnerite või tarnijate teenustest.

7.4. Kasutajad annavad käesolevaga TaskUs-le üleilmse tähtajatu tagasivõtmatu, litsentsitasuta ja all-litsentsitava lihtõiguse kasutada kõiki autoriõigusi ja muid õigusi, mis tal oma teabe suhtes on, kõigis praegu teadaolevates või mitteteadaolevates meediakanalites, et platvormis pakkuda ja parendada.  

 

8.Kasutajate hindamine, kontode tühistamine ja peatamine

 

8.1.TaskUs platvormi kasutajatel on võimalus hinnata (ratings) ning anda tagasisidet teiste kasutajate kohta peale tellimuse teostamise lõppemist. TaskUs jätab endale õiguse kustutada kommentaarid, mis on solvavad, halvustavad või muul moel ebasündsad platvormi või teiste kasutajate suhtes.

 

8.2.Hinnangud võimaldavad teenuse saajatel järjestada tellimuste esitamisel teenusepakkujaid. Näiteks teenuse saaja võib teenusepakkujat valides järjestada võimalikud teenusepakkujad neile antud hinnangute järjestuses. 

 

8.3.Kasutaja kohta antud tagasiside kohta on võimalik tutvuda igal hetkel, kui kasutajal on aktiivne konto. 

 

8.4.Madalamate hinnangute ja negatiivse tagasiside saanud kasutajate kontode kasutust  võib TaskUs piirata. See tähendab, et platvorm võib vähendada kasutajale tellimuste kajastamist või ajutiselt peatada kasutaja õigused, kuni kasutaja selgitab, miks vastavad hinnangud on madalad ja/või tagasiside negatiivne.

 

8.5.TaskUs jätab endale õiguse igal ajal mis tahes põhjusel tühistada või ajutiselt peatada kasutajate õigused platvormi kasutada, esitades kasutajale selle kohta teate platvormi vahendusel või e-posti teel.

 

8.6.TaskUs võib tühistada kasutajate õigused platvormi kasutada, kui: 

 • kasutaja rikub käesolevaid kasutajatingimusi;
 • kasutaja rikub TaskUs poolt platvormi kaudu avaldatud põhimõtteid;
 • TaskUs kahtlustab või on teadlik, et kasutaja on esitanud valeandmeid;
 • TaskUs leiab, et kasutaja on käitunud kohatult ja/või solvavalt;
 • kasutaja toimingud võivad põhjustada teiste kasutajate või TaskUs-le õiguslikke tagajärgi;
 • tellimused või tegevused on vastuolus TaskUs platvormi põhimõtetega või kasutajate huvidega;
 • kasutajate tegevus viitab ebaseaduslikele tegevustele;
 • kasutajad ei maksa TaskUs vahendustasu ja/või tellimuse täitmisel kokkulepitud tasu vastavalt ettenähtud korrale või aktiivselt üritavad viia töid süsteemist välja;
 • kasutaja on saanud teistelt platvormi kasutajatelt ülimadalaid ja madalaid reitinguid.

 

8.7.Platvormi kasutamise tühistamine jõustub teate kohaletoimetamisest. Teade loetakse kättetoimetatuks 24 tunni jooksul peale selle saatmist. 

8.8.Kui kasutaja konto on tühistatud või ajutiselt peatatud, ei tohi kasutaja TaskUs platvormi kasutada teise konto alt või registreerida uut kontot ilma TaskUs kirjaliku nõusolekuta. Kasutajatel lubatakse kontot uuesti kasutada, kui nad on peatamise aluseks olevad põhjused kõrvaldanud, puudused likvideerinud, nõuded täitnud.

8.9.Kasutaja võib TaskUs platvormi kasutamise igal ajal üles öelda, kustutades oma konto. Peale konto kustutamist säilitab TaskUs kasutaja isikuandmed õigusaktides ettenähtud põhimõtete alusel. Täpsemalt on selgitatud isikuandmete säilitamine platvormi privaatsuspoliitikas. 

8.10.Kui kasutaja on otsustanud lõpetada platvormi kasutamise, kuid tal on üleval tellimus, siis kasutaja peab:

 • vastuvõetud tellimused lõpetama ja/või nende eest tasuma;
 • tasuma kõik maksed, mis kasutajatel on TaskUs või teiste kasutajate ees.

Peale konto sulgemist või peatamist on TaskUs-el õigus astuda juriidilisi samme, mh algatada tsiviil- või kriminaalmenetlus kasutaja vastu, kui selgub et kasutaja tegevus on tekitanud kahju TaskUs-ele või teistele kasutajatele.

 

9.TaskUs teenuse kasutamine, tellimuste esitamine, tühistamine ja keelatud tellimused

 

9.1.Kasutaja kasutab platvormi täielikult omal riisikol. Lisaks, olenemata vahenditest, mida kasutajad saavad kasutada teenuse valiku kiirendamiseks, vastutab iga teenuse saaja oma teenusepakkuja valiku ja platvormi tingimuste läbirääkimiste eest. TaskUs ei soovita ühtegi konkreetset teenusepakkujat.

9.2.Platvormi saab kasutada tellimuste sisestamiseks (selline teave nagu näiteks töö aeg, töötegemise asukoht, töö iseloom, vajaminev inimeste arv, hind ja muu tellimuse teostamiseks oluline teave).  

9.3.TaskUs andmebaasis olevad teenusepakkujad, kes on taotlenud teavet pakutavate tellimuste kohta, saavad uute tellimuste kohta teavituse vastavalt kasutaja määratud seadistustele e-posti ja/või platvormi vahendusel. Teavituste saamiseks peavad kasutajad võimaldama enda nutiseadmes teavituste saamise TaskUs platvormilt (in-app notification). 

9.4. Kui TaskUs platvormi vahendusel võetakse tellimus teenusepakkuja poolt vastu, siis loetakse leping teenusepakkuja ja teenuse saaja vahel sõlmituks.

9.5. Kui teenuse saaja esitab välktellimuse, mille täitmise tähtajaks on vähem kui 24 tundi, tuleb teenuse saajal tasuda TaskUs-le deposiit ühe (1) tunni jooksul pärast teenusepakkuja leidmist ja kinnitamist.

9.6. Kui teenuse saaja tellimuse teostamiseks ei ole tehtud seitsme (7) päeva jooksul pärast tellimuse sisestamist ühtegi pakkumist, saadetakse tellimuse sisestanud kasutajale e-kiri. E-kirjas antakse teenuse saajale soovitusi enda tellimuse muutmiseks ja/või täiendamiseks. 

9.7. Kui teenuse saaja tellimusele ei ole tehtud 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast tellimuse sisestamist ühtegi pakkumist, muudetakse tellimus mitteaktiivseks ning tellimust ei kuvata teenusepakkujatele. Pakkumisteta tellimus liigutatakse teenuse saaja kontol asuvasse ’’mustandite’’ kausta

9.8. Kui teenuse saaja tellimusele on teenusepakkujad teinud pakkumisi, kuid teenuse saaja ei ole ühtegi pakkumist vastu võtnud, saadetakse teenuse saajale e-kiri, milles palutakse valida sobiv teenusepakkuja. 

9.9. Kui teenuse saaja ei ole valinud 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast tellimuse sisestamist teenusepakkujat, muudetakse tellimus mitteaktiivseks ja tellimus liigutatakse teenuse saaja kontol asuvasse ’’mustandite’’ kausta.

9.10. Teenuse saajal on võimalik enda sisestatud tellimus tühistada. Tühistatud tellimus liigutatakse platvormi mustandite kausta. 

9.11. TaskUs saadab teenuse saajale e-kirja, milles pakutakse võimalust tellimuse teostamise aeg muuta, kui teenuse saaja tühistab enda sisestatud tellimuse, mille teostamiseks on  teenusepakkuja valitud, rohkem kui 24 tundi enne esialgset teenuse osutamiseks kokkulepitud aega. 

9.12. Kui teenusepakkuja tühistab vastu võetud tellimuse, saadetakse teenuse saajale e-kiri milles pakutakse teenuse saajale võimalust teenuse teostamiseks valida uus aeg.

9.13. Kui teenuse saaja tühistab sisestatud tellimuse, mille teostamiseks on valitud ka teenusepakkuja, vähem kui 24 tundi enne tellitud tööde teostamist, saadetakse teenusepakkujale tühistamise kohta e-kiri. Kui teenuse saaja tühistas tellimuse endast oleneval põhjusel ning ei teavitanud sellest rohkem kui 24 tundi ette, peab TaskUs makstud deposiidist kinni 20%. Kui teenuse saaja ei ole maksnud deposiiti, saadetakse teenuse saajale arve, mis on 20% tellimuse kogumaksumusest. 

9.14. Kui teenusepakkuja tühistab vastu võetud tellimuse, mille teostamiseni on vähem kui 24 tundi, kohustub teenusepakkuja TaskUs poolt saadetud arve põhjal tasuma 20% tellimuses kokkulepitud summalt.

9.15. Teenusepakkujad saavad valida eelistatud tellimuse ja väljendada valmisolekut neis osaleda, tehes teenuse saajale pakkumise. 

9.16. Teenusepakkujaid, kes on väljendanud valmisolekut tellimuse raames teenuseid osutada, esitletakse platvormis teenuse saajale, kes saab valida endale sobiva teenusepakkuja.  

9.17. Teenuse saajatel on võimalus platvormil kõiki asjakohaseid teenusepakkujaid järjestada ja sortida. Kasutajatel on võimalik järjestada ja sortida teenusepakkujaid  reitingute,asukoha või muude muutujate alusel.

9.18. Teenuse saajal ja teenusepakkujal on võimalik platvormi vahendusel enne kokkuleppe sõlmimist tellimuse osutamiseks kokku leppida tellimuse täitmiseks olulistes lisatingimustes (sh kasutatavate materjalide omadustes). Tellimuse avaldamisel ja aktsepteerimisel juhinduvad kasutajad vaid tellimuses sätestatust. Lisatööde puhul peavad kasutajad vastava toimingu üles märkima tellimuse lehel. Lisatööde märkimine nõuab uue tellimuse sisestamist TaskUs platvormil, mis tuleb mõlema osapoole poolt kinnitada. 

9.19. Valituks osutunud teenusepakkuja saab platvormis teavituse või e-kirja, et teenuse saaja on tellimuse kinnitanud, vastav kinnitus võib sisaldada ka lisateavet. 

9.20. Teenusepakkuja ja teenuse saaja on kohustatud kinnitama tellimuse aja, koha, hinna ja tingimused. Mõlema osapoole kinnituse järgselt suunatakse teenuse saaja makset vormistama (vajadusel maksma deposiiti). Kui teenuse saaja ei ole tasunud deposiiti 24 tunni jooksul pärast tellimuse kinnitamist, tühistatakse tellimus.

9.21. Iga tellimuse korral vastutavad kasutajad tellimuse, teenuse saaja ja teenusepakkuja sobivuse hindamise ja määramise eest. Kui teenuse saaja kinnitab kindla teenusepakkuja, on teenusepakkujal kohustus tellimus täita ning teenuse saajal kohustus tellimuse eest tasuda.

9.22. Kasutajad tunnustavad, nõustuvad ja mõistavad, et TaskUs ei ole teenusepakkuja ja teenuse saaja vaheliste suhete ega tellitud teenuse teostamise osapool. 

9.23. TaskUs ei anna garantiisid mistahes platvormil olevate teenusepakkujate ja teenuse saajate nimekirjade või muu kasutaja sisu tõepärasuse üle ning ei vastuta tellimuste, tehtud tööde, tehtud tööde kvaliteedi ega tellimuse tingimuste eest. 

9.24. Teenusepakkujad on ainuisikuliselt vastutavad ja tal on ainuõigus otsustada, milliseid tellimusi nad vastu võtavad. 

Lisaks eeltoodule, aktsepteerivad teenusepakkujad, et:

 • nad ei ole TaskUs töötajad, ega ei saa nõuda TaskUs-lt ühtegi töölepinguseaduses ettenähtud hüvitist , tegevust või õigust ega kohustust;
 • TaskUs-el ei ole mingisugust vastutust teenusepakkujate ees;
 • TaskUs ei kontrolli mingil moel tellimuse juhtimist ega individuaalsete teenusepakkujate soovitamist; 
 • TaskUs ei kehtesta kvaliteedistandardeid ega tähtaegu tellimuse teostamiseks; 
 • TaskUs ei dikteeri tulemuslikkust, meetodeid ega protsessi, mida teenusepakkuja kasutab tellimuse osutamiseks;
 • teenusepakkuja võib ise otsustada, millal ta soovib TaskUs platvormis tellimusi vastu võtta, sealhulgas töötatud päevi ja tööperioode;
 • teenusepakkuja tasu sõltub teenusesaaja pakutud tellimuses kokkulepitud või välja pakutud hinnast. Kui tellimuse täitmisel selgub, et tellimuse hind muutub, peab teenusepakkuja TaskUs platvormil hinnamuudatuse sisse viima. Hinna muudatuse peab kinnitama ka teenuse saaja. Täpsem info on punktis 13.7.
 • TaskUs ei anna ega garanteeri teenusepakkujale turu keskmist või miinimumpalka;
 • TaskUs ei võimalda ega paku teenusepakkujale ruume ega töövahendeid tellimuse teostamiseks; 
 • teenusepakkujad ei või kasutada all-töövõtjaid ega delegeerida tellimust edasi teisele teenusepakkujale või füüsilisele/juriidilisele isikule (va juriidilistest isikutest teenusepakkujad, kes kasutavad teenuste teostamiseks enda töövõtu-, töö-, või muu käsunduslepinguga töötavat isikut)

 

9.25. TaskUs platvorm ja kasutustingimused ei ole mõeldud takistamaks kasutajaid osalemast mis tahes äritegevuses või teenuste osutamises mis tahes muude kanalite kaudu. 

9.26. Enne tellimuse osutamise algust peab teenuse saaja tagama teenusepakkujale ohutu töökeskkonna.

9.27. Teenusepakkuja vastutab ainuisikuliselt tellimuse teostamisel tööohutuse reeglite korrapärase järgimise eest. Tööõnnetuse korral selgitavad kasutajad tööõnnetuse asjaolud ning üritavad lahendada tööõnnetusest tulenevad kahjud läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, on pooltel õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks Harju maakohtusse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. 

9.28. Keelatud tellimusteks loetakse muuhulgas järgnevaid tegevusi:

 • mis on õigusaktidega vastuolus;
 • vastuolus heade kommetega;
 • rikuvad/piiravad kolmandate isikute õigusi ja vabadusi;
 • mis võivad kaasa tuua ettenägematuid, soovimatuid tagajärgi TaskUs-ele ja teistele kasutajatele.

9.29.  Platvormil on keelatud lisada tellimusi, mille sisuks on muuhulgas näiteks: 

 • prostitutsioon;
 • narkootikumide ost/müük;
 • vägivalla õhutamine;
 • rassism;
 • poliitiliste üleskutsete postitamine;
 • viha õhutamine.

Punktides 9.28. ja 9.29. väljatoodud nimekirjad ei ole lõplikud ning TaskUs võib vastavaid nimekirju igal hetkel täiendada.

9.30. Platvormil pakutakse Kasutajatele võimalust teenida promo-koode, millede kasutamisel on Kasutajal võimalus saada teenustele soodus. Kasutajal, kellel on kokku aktiivseid promo-koode rohkem kui 10, on Platvormil õigus piirata nende kasutamist või ajutiselt peatada Kasutajale uute promo-koodide väljastamine mõistlikul määral, vältimaks promo-koodide väärkasutust. 

 

10.Tarbija eritingimused

 

10.1.  Tarbijal on õigus saada pakutava kauba või teenuste kohta ohutuse (tellimuse), samuti tervise, vara ja majandushuvide sisukohalt vajalikku teavet.

10.2.  Tarbijal on õigus esitada teenusepakkujale tellimuse osas pretensioone.

10.3.  Teenusepakkuja peab esitama tarbijale alljärgneva teabe: 

 • andmed ärinime (kui ärinime ei ole, siis ees- ja perekonnanimi), asukoha ning kontaktnumbri kohta;
 • lepingu esemeks oleva asja, teenuse või muu soorituse põhiomadused lepingu esemele ja teabe esitamise viisile kohases ulatuses;
 • mis tahes digitaalses vormis koostatud ja edastatud andmete kasutusviis ning nende suhtes rakendatavad tehnilised kaitsemeetmed, kui lepingu hulka kuulub digitaalne sisu;
 • tellimuse koguhind koos maksudega või hinna arvutamise viis, ning kõik täiendavad veo-, posti- või muud kättetoimetamise kulud, kui need kulud tuleb kanda tarbijal või teave selle kohta, et tarbijalt võidakse nõuda selliste täiendavate kulude tasumist;
 • lepingu täitmise järgse lepingu eseme hooldusteenuse pakkumisel selle olemasolu ja kasutamise tingimused;
 • meeldetuletus, et tarbija saab lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele;
 • täiendava garantii andmisel selle olemasolu ja tingimused;
 • taganemisõiguse olemasolu korral selle õiguse kasutamise tingimused, tähtaeg ja kord;
 • tarbija võib väljaspool äriruume sõlmitavast lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul;
 • teenusepakkuja peab tarbijale tegema kättesaadavaks taganemisõiguse olemasolu korral taganemisavalduse tüüpvormi, mis on kättesaadav siin.

 

10.4.  Teenusepakkujal on kohustus punktis 10.3 loetletud teabe tarbijale andma, kui see ei ole juba tarbijale eelnevalt platvormil kättesaadav. Kui tarbija poolt tellitud teenus ei ületa 20€ (kakskümmend eurot), peab eelloetletud teabe andma tarbijale vaid tema nõudmisel.

 

10.5.  Tarbijal ei ole õigust kasutada taganemisõigust, kui tellimuse esemeks on:

 • teenuse osutamine või muu kestva soorituse tegemine, kui teenusepakkuja poolsed lepingust tulenevad kohustused on täielikult täidetud ning tellimuse osutamine või muu soorituse tegemine on alanud tarbija sõnaselgel eelneval nõusolekul ning kinnitusel, et ta kaotab teenusepakkuja poolsel lepingu täitmisel oma taganemisõiguse;
 • sellise asja üleandmine, teenuse osutamine või muu soorituse tegemine, mille hind sõltub finantsturu kõikumisest, mida teenusepakkuja ei saa mõjutada ja mis võib ilmneda taganemistähtaja jooksul;
 • sellise asja üleandmine, mis on valmistatud, arvestades lepingupooleks oleva tarbija isiklikke vajadusi;
 • sellise asja üleandmine, mis on valmistatud tarbija esitatud tingimuste kohaselt;
 • sellise asja üleandmine, mis rikneb või vananeb kiiresti;
 • sellise suletud pakendis asja üleandmine, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud;
 • asja üleandmine, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;
 • selliste alkohoolsete jookide üleandmine, mille hind on kokku lepitud lepingu sõlmimise ajal ning mis antakse üle rohkem kui 30 päeva möödumisel lepingu sõlmimisest ning mille tegelik väärtus sõltub turuhinna kõikumisest, mida ettevõtja ei saa mõjutada;
 • kiireloomuliste parandus- või hooldustööde tegemine, kui tarbija on teenusepakkuja tellinud selleks kohaletuleku;

 

10.6.  Tarbijal on õigus kasutada järgmisi õiguskaitsevahendeid:

 • nõuda teenusepakkujalt tellimuse kohustuste täitmist;
 • nõuda teenusepakkujalt tellimuses sätestatud hinna alandamist;
 • anda teenusepakkujale täiendav tähtaeg enda tellimusest tulenevate kohustuste täitmiseks;
 • nõuda teenusepakkujalt tellimusest tulenevate kohustuste rikkumise tõttu tekitatud kahju hüvitamist;
 • taganeda teenusepakkujaga kokkulepitud tellimusest.

10.7.  Teenusepakkujatel on keelatud kasutada ebaausaid ja/või agressiivseid kauplemisvõtteid nii enne kui ka pärast kauba või teenusega seonduva tehingu tegemist, samuti tehingu tegemise ajal. 

10.8.  Teenusepakkuja ei või anda tarbijaga sõlmitud tellimust edasi ilma tarbija nõusolekuta teisele teenusepakkujale.

10.9.  Tarbija võib pöörduda teenusepakkujaga tekkinud vaidluste korral tarbijavaidluste komisjoni poole.

 

11.TaskUs tasud ja tasumise ning arveldamise viis ning tingimused

11.1.  Kasutajad mõistavad ja aktsepteerivad, et TaskUs platvormi kasutamisel lisandub teenusepakkuja poolt pakutud hinnale 20% TaskUs teenustasu, millele lisaks arvestatakse juurde ka Eesti Vabariigis kehtiv käibemaksumäär. Teenusepakkuja hinnale lisanduv TaskUs teenustasu määr onkindlaks määratud Teenusepakkuja tingimustes.

11.2.  Teenuse saaja ja teenusepakkuja lepivad kokku teenuse osutamise hinnas. Teenuse tellimuse lõplikul kinnitamisel kuvatakse teenuse saajale platvormil teenuse hind, milles sisaldub punktis 11.1 nimetatud TaskUs teenustasu ja kohalduvad maksud.  

11.3.  Teenuse saajal on võimalus tasuda tellimuse eest deposiitmaksena, sisestades enda kasutajaandmetes maksekaardi andmed. TaskUs garanteerib teenusepakkujale teostatud teenuste eest tasu kokkulepitud määral laekunud deposiitmakse arvel. 

11.4.  TaskUs kasutab maksete teostamisel ja vahendamisel kolmandat osapoolt. Kolmandaks osapooleks on PaySera, kelle ülesandeks on deposiidi tasumise ja ülekande teostamise võimaldamine ning teenusepakkujatele peale tellimuse täitmist tasu edastamine. Lisaks teostab PaySera rahalisi ülekandeid kasutajate ning TaskUs vahel. 

11.5.  TaskUs platvormi kasutamisel on võimalik tellimuse eest tasuda ka sularahas. Vastav märge tuleb teenuse saajal teha tellimust sisestades. Teenusepakkujal on kohustus peale tellimuse lõpetamise kinnitust tasuda TaskUs-le punktis 11.1. väljatoodud tasu vastavalt TaskUs saadetud arvele. TaskUs saadab tasu arve tööde alustamisel. Kui teenusepakkuja on tasunud TaskUs kontole deposiidi, siis võtab TaskUs sularaha tellimuse lõpetamise kinnituse hetkest maha oma teenustasu vastavast laekunud deposiitmaksest.

11.6.  Peale tellimuse teostamise lõppu, peab teenuse saaja ja teenusepakkuja kinnitama platvormil, et tellimus on lõpule viidud. Vastavate kinnituste saamisel edastab TaskUs tellimuse summa teenusepakkujale (v.a. punktis 11.1. toodud TaskUs tasu). 

11.7.  Kui teenuse saaja tellimuse lõpetamise kinnitust platvormil ei märgi, kuid teenusepakkuja on märkinud teenuse lõpetamise kohta kinnituse, siis edastab TaskUs teenuse saajale märgukirja, tuletades meelde kohustust tellimuse lõpetamist kinnitada. Kui teenuse saaja ei reageeri 72 tunni (3 päeva) jooksul, loetakse tellimus kinnitatuks ning TaskUs edastab laekunud deposiitmaksest tasu teenusepakkujale. Kui teenuse saaja on  esitanud pretensioone tellimuse kohta, hoiab TaskUs teenuse saaja poolt tasutud deposiiti kinni nii kaua, kuni kasutajad on pretensiooni ära lahendanud.

11.8.  Juhuks kui teenuse saaja keeldub tellimuse täitmiseks vajalike lisatööde platvormil märkimisest, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks ning ilma nendeta ei ole võimalik tellimust algsel kujul läbi viia, ei ole teenusepakkujal kohustust tellimust täita ning TaskUs-l on õigus teenuse saajalt hüvitist nõuda peatükis 13 sätestatud suuruses.

11.9.  Kui teenuse saaja tühistab enda tellimuse vähem kui 24 tundi enne tellimuse teostamiseks kokkulepitud aega, makstakse teenusepakkujale hüvitiseks 10% kokkulepitud teenuse kogumaksumuselt. TaskUs saadab teenuse saajale hüvitise väljamõistmisel arve. 

11.10.   Kui teenusepakkuja tühistab tellimuse vähem kui 24 tundi enne tellimuse teostamiseks kokkulepitud aega, makstakse teenuse saajale hüvitiseks 10% kokkulepitud teenuse kogumaksumuselt. TaskUs saadab teenusepakkujale hüvitise väljamõistmisel arve. 

11.11.   TaskUs-l on õigus punktis 11.1 nimetatud teenustasu suurust ja punktides 11.9 ja 11.10 nimetatud hüvitiste suurust igal ajal muuta. Teenustasu muutumisest teavitatakse kasutajaid platvormil teavituse teel. 

11.12     TaskUs ei vastuta punktides 11.9 ja 11.10 nimetatud hüvitise tasumise eest. TaskUs edastab tasutud hüvitise, kui hüvitise maksmise eest vastutav teenuse saaja või teenusepakkuja on tasunud TaskUs-i poolt tasutud arve.

 

12. Arve esitamine ja maksude tasumine 

 

12.1.  Kasutajatel on võimalus platvormi kaudu saada tellimuse arve. Arve saamiseks peavad kasutajad registreerima platvormil oma e-posti aadressi, kuhu platvorm arve edastab. Platvorm genereerib arve kasutajate vahelise suhtluse põhjal, kaasa arvatud lisateave, milles kasutajad enne tellimuse kinnitamist kokku lepivad. 

12.2.  Arve edastatakse kohe, kui tellimus on kasutajate poolt aktsepteeritud. Arve tuleb tasuda 7 päeva jooksul peale arve kättetoimetamist. Arve loetakse kättetoimetatuks 24 tundi peale arve kasutaja e-postile saatmist.  

12.3.  Kasutajal on võimalus loobuda automaatsete arvete saamisest. 

12.4.  Teenuse saajale esitatud tellimuse maksumus sisaldab kõiki kohalduvaid makse.

12.5.  Tellimuse maksumusele lisandub punktis 11.1. väljatoodud tasu. 

12.6.  TaskUs-l on õigus nõuda teenuse saajalt tasu maksmisega viivitamise korral viivist 0,5% teenuse summalt iga viivituses oldud kalendripäeva eest.

 

13. Teenuse saaja tingimused

 

13.1.      Käesolevad Teenuse saaja Tingimused koos TaskUs Üldiste Kasutustingimustega (edaspidi ka Tingimused) reguleerivad Teenuse saaja poolt tellitud teenustele kohalduvaid tingimusi. 

13.2.      Tingimused on TaskUs platvormi Üldiste Kasutustingimuste lahutamatu osa ja neid tuleb tõlgendada kooskõlas teineteisega.  

13.3.      Tingimused on Teenuse saajatele siduvaks ning kõikidel Teenuse saajatel on kohustus Tingimustega detailselt tutvuda ning nendest juhinduda. 

13.4.      TaskUs jätab endale õiguse igal ajal Tingimusi muuta, muudetud Tingimused tehakse kättesaadavaks platvormil ning Teenuse saajaid teavitatakse platvormi vahendusel muudetud tingimustest. Tingimuste platvormil avaldamise hetkest loetakse Tingimused Teenuse saajatele siduvaks.  

13.5.      Teenuse saajal on kohustus tagada, et kõik tema poolt kasutajana registreerimisel esitatud isiku- ja üldandmed oleksid korrektsed. 

13.6.      Teenuse saajal on kohustus tellimuse lisamisel platvormile kirjeldada võimalikult täpselt tellimuse sisu ning vajadusel lisada illustreerivaid materjale. 

13.7.      Teenuse saaja kohustub platvormile lisama vaid selliseid tellimusi, millised ei ole välistatud Üldistes Kasutustingimustes. TaskUs ei vastuta tellimuste eest, mis ei vasta platvormil kehtestatud tingimustele ja nõuetele.  

13.8.      Teenuse saaja kohustub tagama, et Teenusepakkujal on kokkulepitud ajal tellimust täitma tulles vajalik ligipääs tellimuse täitmiseks vajalikule objektile (sh tagatud on ligipääs vajalikele siseruumidele).  

13.9.      Teenuse saaja kinnitab, et teeb kõik endast mõistliku tagamaks Teenusepakkuja ohutus tellimust täites. Sealhulgas on Teenuse saajal kohustus eemaldada tellimuse objektilt agressiivsed koduloomad ja tellimuse täitmist takistavad / segavad isikud. 

13.10.   Teenuse saaja kohustub andma Teenusepakkujale asjakohase teabe vajaminevatest materjalidest ja muudest vahenditest, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. 

13.11.   Teenuse saaja kohustub Teenusepakkujaga suhtlema viisakalt ja heauskselt ning hoiduma käitumisest, mis on solvav või õigusvastane. 

13.12.   Teenuse saaja vastutab Teenusepakkujaga kokkulepitud tellimuse maksumuse tasumise eest kooskõlas TaskUs üldiste kasutustingimustega, sh deposiidi tasumine. 

13.13.   Kui Teenuse saaja ei ole TaskUs või TaskUs partneri arveldusarvele tellimuse deposiiti tasunud vähemalt 24 tundi enne tellimuse teostamist, tühistab TaskUs tellimuse ning Teenuse saaja on kohustatud tasuma leppetrahvi, mis on võrdne 20% tellimuse esitamisel Teenusepakkujaga kokkulepitud hinnast.

13.14.   Kui teenuse saaja esitab välktellimuse, mille täitmise tähtajaks on vähem kui 24 tundi, tuleb teenuse saajal tasuda TaskUs-le või TaskUs partnerile deposiit viivitamatult, kuid mitte hiljem kui ühe (1) tunni jooksul pärast teenuse pakkuja leidmist ja kinnitamist.

13.15.   Teenuse saaja kohustub tellimuse eest maksma ka siis, kui tellimuse täitmise käigus selgub, et Teenusepakkujal ei ole vajaminevat kogemust või oskust, väljaarvatud juhul, kui selliste oskuste ja kogemuste puudumine võib seada kahtluse alla tellimuse lõppkvaliteedi. 

13.16.   Teenuse saajal on õigus enda tellimus üles öelda kuni 24 tundi enne Teenusepakkujaga kokkulepitud tellimuse teostamist. Teenuse saaja peab tellimuse üles öelda platvormi vahendusel.

13.17.   Kui Teenuse saaja ütleb tellimuse üles vähemalt 24 tundi enne tellimuse teostamist ning on maksnud TaskUs-ile vajaliku deposiidi, tagastatakse makstud deposiit täies ulatuses. 

13.18.   Teenuse saajal on õigus keelduda Teenusepakkujale tasu maksmisest, kui Teenusepakkuja ei tule kokkulepitud ajal tellimust teostama. 

13.19.   Teenuse saajal on õigus vabalt valida tellimuse teostamise paik, kui tellimust saab teostada vabalt valitud kohas. 

13.20.   Teenuse saajal on õigus nõuda Teenusepakkujalt tellimuse parandamist ning puudustega tellimuse puhul nõuda Teenusepakkujalt selle uuesti teostamist.  

13.21.   Teenuse saajal on õigus kasutada enda TaskUs platvormi isiklikult ning kasutajaandmete (kasutajanime ja parooli) jagamine kolmandate isikutega on keelatud.  

13.22.   Teenuse saajal on õigus pöörduda Teenusepakkujaga tekkinud vaidluste lahendamiseks TaskUs poole.  

13.23.   Teenuse saajal on õigus nõuda Teenusepakkujalt kirjalikku teavet tellimuse teostamise, hinnastamise ja teostaja kohta. 

13.24.   Kui Teenuse saaja tellimuse lõpetamise kinnitust platvormil ei märgi, kuid Teenusepakkuja on märkinud teenuse lõpetamise kohta kinnituse, edastab TaskUs Teenuse saajale märgukirja, tuletades meelde kohustust tellimuse lõpetamist kinnitada. Kui Teenuse saaja ei reageeri 72 tunni (3 päeva) jooksul saadetud märgukirjale, loetakse tellimus kinnitatuks ning TaskUs edastab laekunud deposiitmaksest tasu Teenusepakkujale. Kui Teenuse saaja on  esitanud pretensioone tellimuse kohta, hoiab TaskUs Teenuse saaja poolt tasutud deposiiti kinni seni kuni kasutajad on pretensiooni ära lahendanud.

13.25.   Tellimuse kinnitamisel suunab platvorm Teenuse saaja makset vormistama. Peale makse vormistust edastab platvorm osapooltele kokkuvõtte tellimuse kirjeldusest, selle sisust ja kokkulepitud hinnast. Lisaks võib Teenusepakkuja, kui see on võimalik, peale tellimuse teostamise lõppu esitada Teenuse saajale füüsilise kviitungi

 

14. Kahjustamise välistus, hüvitise tasumine

 

14.1.  Kasutajad nõustuvad hüvitama, kaitsma ja hoidma TaskUs-t muuhulgas, kuid mitte ainult järgnevate kahjude eest:

 

 • kasutaja platvormi kasutamisel tingitud maksekohustuste või makseviivituste eest;
 • kasutajate poolt tellimuste vastuvõtmise või avaldamise korral tekkinud kahjuhüvitiste eest;
 • teenusepakkujate vale kategooria valimise tulemusel tekkinud kahju hüvitamise eest;
 • kõik tellimuse teostamisega seotud nõuded, näiteks kasutajate vahelise tellimuse teostamise vaidlused, mis on seotud tööalase diskrimineerimise või ahistamisega;
 • hüvitiste, ületunnitööd, haiguslehel olemise eest saadud hüvitise, puhkusetasu, pensionihüvitiste, töötushüvitiste ja muude hüvitiste kohta;
 • teenusepakkuja poolt tellimuse täitmata jätmise korral ja teenuse saaja poolt tasu maksmata jätmise korral;
 • kasutajate tegevusega, mis rikub seadusi või kohaldatavat õigust;

 

14.2.  Hüvitiste tasumine toimub vastavalt kahju suurusele. Kui teenuse saaja või teenusepakkuja jätab tellimusest tuleneva kohustuse täitmata või ütleb tellimuse üles 24 tundi enne kokkulepitud tellimuse teostamise tähtaega, kohustab vastav osapool maksma TaskUs-le 20% tellimuse tasult hüvitis. Vastav hüvitis kehtib mõlemale osapoolele, kui näiteks teenusepakkuja ei täida tellimust või teenuse saaja ei maksa kokkulepitud tasu. TaskUs-el tekib õigus nõuda kahju tekitajalt vastavat tasu, kuid ei ole kohustust. TaskUs võib rakendada tehnilisi meetmeid rikkunud poole suhtes (näiteks piirab tellimuste esitamise või teostamise võimalust). Kui hüvitist kohustatud osapool tasub määratud tasu TaskUs-le, edastab TaskUs pool sissenõutud hüvitisest kahjustatud isikule.

 

14.3.  Kui teenusepakkuja on rikkunud üldiseid kasutustingimusi, kuid teenusepakkuja soovib siiski oma teenuseid TaskUs platvormil pakkuda, siis on teenusepakkujal võimalus TaskUs nõusolekul jätkata platvormi kasutamist, makstes TaskUs-le deposiitsummana minimaalselt 100 (ükssada) eurot. Deposiiti kasutatakse Üldistes kasutustingimustes märgitud tasude, hüvitiste maksmiseks. TaskUs-l on õigus deposiidi suurust igal ajal muuta. Deposiidi suuruse muutmisest teavitatakse kasutajaid platvormil teavituse teel.

 

15. TaskUs vastutus

 

15.1.  TaskUs ei sekku kasutajate vahelisse suhtlusse. TaskUs ei osale ühegi kasutaja ja kolmanda isiku toote- või teenusepakkuja vahelise tehingu seires ega vastuta selle eest, kui kasutustingimustes ei ole sätestatud teisiti. Eeltoodut piiramata ei kinnita TaskUs, et juurdepääs platvormile on katkematu, samuti ei anna kinnitusi tulemuste kohta, mida on võimalik platvormi kasutamise teel saavutada, ega kinnitusi platvormi kaudu või selle kasutamisega seoses täidetava ülesande või osutatava teenuse või pakutava teabe või pakutavate materjalide õigeaegsuse, täpsuse, usaldusväärsuse, täielikkuse või sisu kohta.

 

15.2.  TaskUs ei vastuta tellimuse kvaliteedi, ajastuse, seaduslikkuse, tellimuse osutamata jätmise või muu kasutajate määratud näitaja mis tahes aspekti üle, samuti kasutajate aususe, vastutustundlikkuse, tegude või tegevusetuse üle. Lisaks ei vastuta TaskUs kasutajate vahelise platvormi kaudu edastatud teabe eest. TaskUs ei vastuta platvormi kasutajate veebivälise ega platvormi sisese tegevuse eest.

 

15.3.  TaskUs ei anna mingeid kinnitusi platvormi kaudu pakutava ega platvormile lingitud sisu täpsuse ega täielikkuse kohta ning ei võta mingit vastutust muuhulgas alljärgneva eest:

 

 • tellimuste sisu vead või ebatäpsused;
 • mis tahes isiku- või varakahju, mis tuleneb kasutaja juurdepääsust platvormile ja selle kasutamisest;
 • loata juurdepääsu TaskUs turvaserveritele ja/või kõigile isiku- ja/või finantsandmetele, mida neis hoitakse, või turvaserverite või selliste andmete lubamatu kasutamine.

 

15.4.  TaskUs teeb endast kõik mõistliku, et veenduda teenusepakkujate kutsealaste akrediteeringute ja/või sertifikaatide olemasolus (kui nende olemasolu on õigusaktide alusel kohustuslikud), tehes päringuid avalikult kättesaadavatesse registritesse. TaskUs kontrollib teenusepakkujate kutsealaste akrediteeringute ja/või sertifikaatide olemasolu konto loomisel. Kasutajatel, kellel on konto juba olemas, peavad ise vastava tunnistuse TaskUs-le esitama.

TaskUs-e poolt kinnitatud kutsealase akrediteeringu ja/või sertifikaati korral lisatakse kasutaja kontole tunnusmärk, tunnustades erialast väljaõpet.

 

15.5.  Teenusepakkujatega suheldes peaks teenuse saaja olema ettevaatlik ning kaitsma oma turvalisust ja vara mõistlikkuse põhimõttel. 

 

15.6.  TaskUs-e platvormi kasutamine ei ole mõeldud ega peaks olema tõlgendatud partnerluse, ühisettevõtte, frantsiisiandja/frantsiisivõtja või tööandja ja töötaja vahelise suhte loomiseks kasutajate ja TaskUs vahel.

 

16. Platvormi keskkonnas sisalduv teave ning keelatud tegevused

 

16.1.  Platvorm võib sisaldada kontosid, e-posti süsteeme, teadete tahvleid, rakendusi, töökuulutusi, vestlusalasid, uudisrühmi, foorumeid, kogukondi ja/või muid sõnumi- või suhtlusvõimalusi, mis võimaldavad kasutajatel suhelda teiste kasutajatega. Neid kogukondlikke alasid tohib kasutada üksnes selleks, et saata ja võtta vastu sõnumeid ja tellimusi, mis on asjaomase olukorra puhul asjakohased ja sobivad. 

 

16.2.  Platvormi kasutamisel on keelatud alljärgnev:

 

 • teiste laimamine, väärkohtlemine, ahistamine, jälitamine, ähvardamine või muul viisil nende õiguste (mh eraelu puutumatuse) rikkumine;
 • ropu, laimava, õigusi rikkuva, sündsusetu või ebaseadusliku teema, nime, materjali või teabe avaldamine, postitamine, üleslaadimine, jagamine või levitamine;
 • platvormi kasutamine mis tahes otstarbeks, mh tellimuste postitamiseks või lõpule viimiseks kohalikku või rahvusvahelist õigust rikkudes;
 • kolmanda isiku intellektuaalomandiõigusi (või eraelu puutumatuse või isikukajastuse kontrolli õigusi) rikkuva tarkvara või muu materjali üleslaadimine;
 • viiruseid või troojalasi sisaldavate failide, rikutud failide või muu sarnase teise isiku arvutit kahjustada võiva tarkvara üleslaadimine; platvormi kaudu osutatavaid teenuseid silmas pidades ebaoluliste kaupade või teenuste reklaamimine või pakkumine platvormi kaudu platvormivälisel ärilisel eesmärgil;
 • uuringute, konkursside või püramiidskeemide läbiviimine või kettkirjade edastamine;
 • enese esitlemine muu isikuna või muul füüsilisel või juriidilisel isikul oma identiteedi kasutamise võimaldamine kommentaaride postitamiseks või vaatamiseks;
 • sama teate korduv avaldamine (edaspidi: rämpspost). Rämpsposti saatmine on rangelt keelatud;
 • teise kasutaja postitatud faili allalaadimine, kui kasutaja teab või peaks mõistlikult eeldama, et seda ei saa teenuse kaudu seaduslikult jagada;
 • teisel kasutajal platvormi keskkonna kasutamise piiramine või takistamine; 
 • mõista andmine või väitmine, et äriühing toetab teie seisukohti, omamata selleks äriühingu eelnevat kirjalikku nõusolekut;
 • robot- või ämblikprogrammi, manuaalse ja/või automaatse protsessi või seadme kasutamine mis tahes vormis andmekaeveks, roomamiseks, andmekoorimiseks või indekseerimiseks platvormil;
 • platvormi, selle serveritesse või sellega seotud võrkudesse häkkimine või sekkumine;
 • platvormi isiklikuks või äriliseks otstarbeks kohandamine, muutmine, litsentsimine, all-litsentsimine või tõlkimine;
 • TaskUs-le kuuluvate autoriõiguste, kaubamärkide, varaliste märkide või õiguste kõrvaldamine või muutmine visuaalselt või muul viisil;
 • solvava ja/või kahjustava sisu (mh sisu, mis propageerib, toetab, kiidab heaks või edendab rassismi, sallimatust, vihkamist või füüsilise kahju tekitamist üksikisiku või üksikisikute rühma suhtes) üleslaadimine;
 • kuritarvitavat, vägivaldset või seksuaalset ärakasutamist sisaldavate materjalide üleslaadimine või juurdepääsu võimaldamine sellistele materjalidele;
 • hoiduda maksude maksmisest;
 • rikkuda seadustes ettenähtud kohustusi ja nõudeid, kaasa arvatud osaleda ja/või abistada rahapesu ja/või terrorismi rahastamise toimingutes.

 

16.3.  Kõik platvormi keskkonda postitatud materjalid on avalikud ja TaskUs ei vastuta kasutajate tegude eest, postitatud teabe ega materjalide suhtes. TaskUs jätab endale õiguse avalikku korda või turvalisust ja seaduseid rikkuvaid postitusi kustutada ning teavitada vastavatest postitustest õiguskaitseorganeid.  

 

17. Intellektuaalomandiõigused ja litsents TaskUs platvormi kasutamiseks

 

17.1.  Kogu tekst, graafika, toimetatud sisu, kõik andmed, kõik joonised, kujundused, HTML, välimus ja tunnetus, fotod, muusika, helid, kujutised, tarkvara, videod, disain, font ja muu sisu (edaspidi õigustega kaitstud materjal), mida kasutajad platvormi kaudu näevad või loevad (v.a kasutaja teave, mida TaskUs-l on õigus kasutada), on TaskUs-e omand. 

 

17.2.   Õigustega kaitstud materjal on kaitstud kõigis vormides, kõigil andmekandjatel ja kõigis olemasolevates või tulevastes tehnoloogilistes lahendustes. Õigustega kaitstud materjal on kaitstud kehtivate õigusaktidega.

 

17.3.  Kasutajad ei tohi kopeerida, ümber kujundada, ümber seadistada platvormi funktsionaalsust tagavaid lähtekoode ilma TaskUs-e sõnaselge eelneva kirjaliku nõusolekuta.

 

17.4.  TaskUs-e kauba- ja teenindusmärgid (mh TaskUs logod) kuuluvad TaskUs-le. Muud kaubamärgid, teenindusmärgid, logod ja/või kaubanimed, mis avaldatakse platvormi kaudu, kuuluvad nende omanikele. Kasutaja ega muu kolmas isik ei tohi neid märke, logosid ega kaubanimesid kopeerida ega kasutada ilma omaniku eelneva sõnaselge kirjaliku nõusolekuta.

 

17.5.  Nõuetekohase nõusolekuta õigustega kaitstud materjalide kasutamise korral on TaskUs-el õigus pöörduda kohtu poole oma õiguste kaitseks, kaasa arvatud kahjuhüvitise nõudega.

 

17.6.  Käesolevaga annab TaskUs kasutajatele kokkuleppe alusel ja siin sätestatud tingimustel lihtlitsentsi TaskUs platvormi kasutamiseks. Lihtlitsents ei anna kasutajale õigust anda all-litsentse ega võõrandada kasutusõigusi kolmandatele isikutele. Juhul, kui selles on eraldi kokku lepitud, võivad kasutajad äriühingutena anda oma töötajatele välja enda allalaetud koopia all-litsentse.

 

18. Vaidluste lahendamine

 

18.1.  Kui tellimuse teostamisel, pakkumisel või muul tellimusega seotud asjaolul tekib teenusepakkuja ja teenuse saaja vahel vaidlus, siis püüavad osapooled kõigepealt lahendada vaidlust läbirääkimiste teel. Teenusepakkuja ja teenuse saaja aktsepteerivad, et antud olukorras TaskUs ei ole vaidluse osapool, ega esinda või ole muud moodi seotud vaidluses osapoolena või lepitajana. 

 

18.2.  Kui platvormi kasutajad ei saavuta vaidluses kokkulepet, siis on kasutajatel võimalus kaasata vaidluse lahendamisse TaskUs. TaskUs võib kaasata vaidluste lahendamiseks eksperte, kes hindavad vaidlusaluse tellimuse sisu. Näiteks ehitusvaidluse korral kasutab TaskUs akrediteeritud ehituseksperti, kes koostab ekspertiisi. Kasutajad nõustuvad, et eksperdi kaasamisel vastutab eksperdi tasu eest kaotav osapool. 

 

18.3.  TaskUs-e ja kasutajate vahelise vaidluse korral teavitatakse osapooli kirjalikult probleemi olemusest. Kirjalik teavitus peab sisaldama vaidluse lühikirjeldust ja kontaktandmeid. Osapooltel on aega 20 tööpäeva vastuse andmiseks.

 

18.4.  Kasutajate ja TaskUs-e vahel tekkinud vaidluse korral on TaskUs-e eesmärk lahendada vaidlus kiiresti ja tõhusalt nii, et see sobiks mõlemale osapoolele. Vaidluse korral üritavad pooled lahendada asja esmalt läbirääkimiste teel. 

 

18.5.  Käesolevad kasutajatingimused kehtivad kõigile osapooltele, kes TaskUs platvormi soovivad kasutada. Pooled on kokku leppinud, et käesolevate kasutajatingimuste suhtes kehtivad Eesti Vabariigi seadused. Kui osapooled ei suuda vaidlusi lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.